Bushings

Bushings vs bearings - maintenance difficulty
Is bushings better than bearings?When would you use a bushing?Can you replace bushings with bearings?What is the difference between bushings and beari...